สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 441
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,233,413
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
โครงการการสัมมนา เรื่อง วิถีป่าไม้(ไทย)สู้ภัยธรรมชาติ
[22 กุมภาพันธ์ 2555 11:29 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4093 คน
 
โครงการการสัมมนา เรื่อง วิถีป่าไม้(ไทย)สู้ภัยธรรมชาติ
โครงการการสัมมนา
เรื่อง “วิถีป่าไม้(ไทย)สู้ภัยธรรมชาติ”
โดย สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
ร่วมกับคณะวนศาสตร์ สมาคมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-16.00น.
ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์

1.หลักการและเหตุผล
     เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งเป็นภาวะสืบเนื่องมาจากพายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK-TEN) ที่เกิดขึ้นจากบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะไหหลำ ประเทศจีน ได้พัดเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ย ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว จนมาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ในช่วงตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมาจนนำไปสู่ความเดือดร้อนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศ รวมกว่า 23 จังหวัด
     ขณะที่เดือนสิงหาคมได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศตอนบน ทำให้มีฝนตกชุกจนเกิดน้ำท่วมต่อเนื่อง จากนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ไห่ถาง” (HAITANG) ที่อ่อนกำลังลงเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ พร้อมกับที่ไต้ฝุ่น “เนสาด” (NESAT) ที่เข้าสู่ประเทศไทยตอนบนจนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นระยะๆ จึงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน จนได้สร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นจำนวนมหาศาลโดยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว 700 กว่าราย มีผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 2 ล้านคน
     เหตุการณ์ครั้งนี้ ได้สร้างกระแสความตื่นตัวของสังคมไทยในการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติตั้งแต่ทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในครั้งนี้ตั้งแต่สภาพภูมิอากาศแปรปรวนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อันเป็นแหล่งซับน้ำการบริหารจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ
     สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และหน่วยงานที่ร่วมโครงการต่างก็เป็นองค์กรวิชาชีพด้านป่าไม้ ซึ่งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้ดำรงอยู่แก่สังคมไทย ซึ่งเป็นวิถีหนึ่งแห่งการสร้างภูมิคุ้มกันที่จะรับมือกับภัยทางธรรมชาติทั้งหลาย จึงจัดการสัมมนาเรื่องนี้เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบต่อไป
2.วัตถุประสงค์
     1) เพื่อทบทวนสาเหตุและผลกระทบของภัยธรรมชาติที่ผ่านมา และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
     2) เพื่อวางแผนแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติ โดยเฉพาะการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
3.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงการ
     สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และหน่วยงานที่ร่วมโครงการ
4. ประเด็นการสัมมนา
     1)  เหตุการอุทกภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
     2)  แนวทางการจัดการเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติควรดำเนินการอย่างไร
     3)  การจัดการป่าต้นน้ำและในพื้นที่นอกเขตป่าจะช่วยแก้ปัญหาธรรมชาติได้อย่างไร
5.ผู้เข้าร่วมประชุม
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรท้องถิ่น สื่อมวลชน และผู้สนใจ รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน
6.โปรแกรม/กำหนดการ 
 
เวลา กิจกรรม
08.00-09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.15 พิธีเปิด
     - กล่าวรายงานโดย นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
     - กล่าวต้อนรับโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.15-09.45 กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ องคมนตรี อำพล เสนาณรงค์
09.45-10.30 บรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ศูนย์วิจัยภัยพิบัติธรรมชาติมหาวิทยาลัยรังสิต 
10.30-10.45 พักรับประทานของว่าง   
10.45-12.00

อภิปราย ในหัวข้อ “วิถีป่าไม้(ไทย) สู้ภัยธรรมชาติ”
ผู้ดำเนินการอภิปราย
     - รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช  
ผู้ร่วมอภิปราย   
     - ศ.ดร. นิพนธ์ ตั้งธรรม คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - ดร.สุจริต คุณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     - ดร. พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล สำนักอนุรักษ์ต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
     - นางวัฒนา วชิโรดม มูลนิธิชัยพัฒนา/ สมาคมอุทยานแห่งชาติ

12.00-13.00 รับประทานอาหาร
13.00-15.45 อภิปราย(ต่อ) และสรุป (บริการของว่างระหว่างการอภิปราย)
15.45-16.00 กล่าวปิดการสัมมนา โดย คณบดีคณะวนศาสตร์ (ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์)
16.00-17.30 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 และเวลา 18.00 น. เริ่มงานคืนสู่เหย้าชาววนา

6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     รับทราบแนวทางการรับมือและแก้ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
7.สถานที่
     ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
8.งบประมาณ  
     สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ และจากการลงทะเบียนสัมมนา คนละ 500 บาท
9.ประมาณการค่าใช้จ่าย (สามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
     9.1 หมวดค่าใช้สอย
       9.1.1 ค่าถ่ายเอกสาร                                           20,000   บาท
       9.1.2 ค่าจัดพิมพ์เอกสารสัมมนาฯ                           80,000   บาท
       9.1.3 ค่าไปรษณีย์ และโทรสาร                               8,000   บาท
       9.1.4 ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม (วันสัมมนา)            100,000   บาท
       9.1.5 ค่าใช้สถานที่ และวัสดุจัดแต่งสถานที่                8,000   บาท
       9.1.6 ค่าของที่ระลึกวิทยากร                                   8,000   บาท
    9.2 หมวดค่าวัสดุ
       9.2.1 วัสดุสำนักงาน                                              2,000   บาท
       9.2.2 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่                            5,000   บาท
                                           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    231,000    บาท
 10.ประมาณการรายรับ
     10.1 จากค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา เก็บจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
             คนละ 500    บาท จำนวน 400 คน                      200,000    บาท
     10.2 จากสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์                             40,000   บาท
                                           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    240,000    บาท
อ้างอิงจาก : สำนักงานอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

[ +zoom ]
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวอุทยาน
- ที่พักช่วงสงกรานต์ [22 กุมภาพันธ์ 2555 11:29 น.]
- โครงการค่ายวัยซน..ผจญป่าเล็กในเมืองใหญ่ [22 กุมภาพันธ์ 2555 11:29 น.]
- โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน [22 กุมภาพันธ์ 2555 11:29 น.]
- นิทรรศการวันช้างไทย [22 กุมภาพันธ์ 2555 11:29 น.]
- โครงการการสัมมนา เรื่อง วิถีป่าไม้(ไทย)สู้ภัยธรรมชาติ [22 กุมภาพันธ์ 2555 11:29 น.]
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศขอปิดสะพานข้ามห้วยสมอปูน [22 กุมภาพันธ์ 2555 11:29 น.]
- การประกวดภาพถ่ายนกในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ [22 กุมภาพันธ์ 2555 11:29 น.]
- ประมวลภาพบรรยากาศปางอุ๋ง [22 กุมภาพันธ์ 2555 11:29 น.]
- ยกเว้นค่าบริการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 [22 กุมภาพันธ์ 2555 11:29 น.]
- ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯ เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี พ.ศ.2555 [22 กุมภาพันธ์ 2555 11:29 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Engine by MAKEWEBEASY