ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์

Last updated: Oct 27, 2011  |  72 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาคกลาง>> สระบุรี

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     
Uthayanclub
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
 
   
Uthayanclub
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      
Uthayanclub
อัตรานี้รวม
1.ค่าที่พัก 2 คืน
(เต็นท์/กระท่อมไม้ไผ่,โฮมเสตย์)
2.ค่าอาหาร 6 มื้อ 3.ค่าธรรมเนียมและกิจกรรมท่องเที่ยวตามรายการ
4.ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง 5.ค่าเจ้าหน้านำทางตลอดการเดินทาง 6.ค่าประกันอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
1.อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการที่ทางบริษัทจัดให้
2.ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
หมายเหตุ
 1.โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทจะคิดถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
2.การจองโปรแกรมต้องจองล่วงหน้า 45 วันก่อนวันเดินทางและหากต้องการจองบ้านพักอุทยานต้องจองล่วงหน้า 65 วัน
  

Powered by MakeWebEasy.com