madoo

madoo

ผู้เยี่ยมชม

thai4563@gmail.com

  โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองสระบุรี (262 อ่าน)

17 ก.ค. 2562 10:53

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองสระบุรี

- ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองสระบุรี

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล

- วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดทำงบการเงินประจำวัน ประจำเดือน/ประจำปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี

- แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
https://xn--72c5aibb4bpbn2ath5ag2cza4d2az0mf.blogspot.com/2019/07/blog-post_39.html

223.206.233.136, 223.206.233.136

madoo

madoo

ผู้เยี่ยมชม

thai4563@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้